Regulamin i polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Aktualną i obowiązującą wersję niniejszego Regulaminu sprzedaży usług przez Internet (Regulaminu Sprzedaży) można zawsze znaleźć na stronie www.tonieautyzm.pl/regulamin. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r. i stanowi dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem www.nutriceutka.pl oraz www.tonieautyzm.pl, zwany dalej Serwisem. Składając zamówienie w Serwisie Klient / Pacjent, dalej Zamawiający, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rezerwacji terminu konsultacji oraz wykonania usługi. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów, w tym Pacjentów. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.

2. Właściciel Serwisu

Właścicielem Serwisu jest firma: Holisme LTD, Unit 4e Enterprise Court Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB , Company No 15298012 reprezentowaną przez Aleksandrę Dziadek zwana dalej zamiennie nutriceutka.pl lub tonieautyzm.pl lub Usługodawcą . Serwis prowadzi sprzedaż realizowanych przez siebie usług na odległość (on-line) za pośrednictwem swojej strony internetowej nutriceutka.pl lub tonieautyzm.pl.

3. Ceny i płatności

Ceny zamieszczone na internetowej stronie Serwisu są podane w polskich złotych i są cenami brutto do zapłaty. Konsultacje płatne są przelewem z góry lub przez serwis przelewy24.pl, najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem. Nr konta do wpłaty podawany jest każdorazowo przy potwierdzeniu mailowym konsultacji.

4. Rezerwacje konsultacji i zamówienia

Rezerwacje i zamówienia przyjmowane są poprzez formularz rejestracji zamieszczony na internetowej stronie Serwisu lub drogą mailową na adres nutriceutka@gmail.com.

Tym samym ma miejsce zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie ustalonym pomiędzy Zamawiającym oraz Sprzedającym – Serwisem.  Zrealizowane konsultacje i zamówienia (zalecenia, interpretacje badań) dostarczane są w formacie elektronicznej poprzez adres e-mail nutriceutka@gmail.com. Składając zamówienie Zamawiający będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi. Do każdego zamówienia, na prośbę klienta, wystawia się fakturę bez VAT. Serwis ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Zamawiającego dane są niepełne lub błędne, o czym Serwis powiadomi Zamawiającego poprzez przesłanie mu wiadomości drogą elektroniczną.

Zamawiający może dokonać zapłaty za wykonaną usługę poprzez przelew bankowy na konto bankowe.

Zmiany w rodzaju rezerwacji można zgłosić najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem konsultacji. O zmianie należy powiadomić w odpowiedzi na maila z rezerwacją terminu. Usługodawca ma prawo odmówić zmiany rodzaju rezerwacji. Przed konsultacją należy opłacić różnicę w koszcie konsultacji.

Brak dokonania opłaty (rezerwacyjnej, za usługę, dopłaty do różnicy w cenie konsultacji) w czasie ustalonym podczas rezerwacji terminu lub przewidzianym w Regulaminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

4. Czas dostawy usługi

Konsultacje prowadzone za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zostaną przeprowadzone w terminie ustalonym wspólnie przez Zamawiającego i Usługodawcę.

Jeśli terminy te nie będą mogły być dotrzymane przez Serwis z powodów niezależnych od Zamawiającego, Serwis poinformuje o tym fakcie Zamawiającego drogą mailową i/lub telefoniczną i wskaże nowy termin realizacji usługi. Jeśli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, przysługuje mu prawo do zwrotu opłaty za Usługę.

Serwis nie zwróci opłaty Zamawiającemu jeśli brak dotrzymania terminu wynika z jego zaniechań, działań lub braku działań koniecznych do prawidłowej realizacji Usługi (np. brak kontaktu i odpowiedzi na maile i telefony, niewypełniony lub błędnie wypełniony kwestionariusz, nie dostarczenie wyników w czasie przewidzianym w Regulaminie).

W przypadku wyboru Usługi wraz z pisemnymi zaleceniami, zostaną one przesłane drogą elektroniczną w ciągu 14 dni roboczych po odbytej Konsultacji.

5. Rodzaje świadczonych usług

Usługi oraz ich ceny oferowane przez Serwis opisane są pod adresem: https://tonieautyzm.pl/konsultacje-2/dla-nowych-klientow/

Szczegółowe informacje dotyczące usługi będą uprzednio komunikowane Zamawiającemu. 

Zamawiając usługi w Serwisie oświadcza, że jest świadomy stanu swojego zdrowia lub stanu zdrowia dziecka, którego jest opiekunem. Odbył konsultacje lekarskie i został poinformowany o braku przeciwwskazań do stosowania odpowiedniej diety dla jego stanu zdrowia.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu wynikłe z braku konsultacji lekarskiej w sprawie przeciwwskazań do stosowania otrzymanego planu żywieniowego i suplementacyjnego. Uczestnictwo w konsultacji oraz stosowanie proponowanych rozwiązań jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność Zamawiającego. Zaleca się, aby przed zastosowaniem zaleceń zasięgnąć porady swojego lekarza. Serwis nie odpowiada również za nieprawidłową technikę wprowadzenia zaleceń. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o stanie swojego zdrowia, chorobach przewlekłych, przeciwwskazaniach do stosowania diety oraz wykluczonych produktów żywnościowych, przyjmowanych lekach oraz suplementach. Przygotowanie skutecznego, zdrowego i bezpiecznego planu żywieniowego, planu suplementacji oraz wskazania zaleceń dotyczących wykonania niezbędnych badań, jest możliwe tylko w przypadku podania wszystkich niezbędnych informacji. Osiągnięcie celów zakładanych w Zaleceniach jest możliwe tylko w wypadku ścisłego stosowania się Zamawiającego do otrzymanych Zaleceń, które nie powinny być zmieniane i stosowane wybiórczo. Mimo najwyższej staranności włożonej w przygotowanie usługi, jej efekty nie są możliwe do jednoznacznego przewidzenia. Każdy organizm jest inny i inaczej reaguje na stosowanie poszczególnych diet w tym diet specjalistycznych oraz suplementacji. Natężenie i tempo zmian w organizmie Zamawiającego zależy od bardzo wielu czynników, przede wszystkim od poziomu jego zaangażowania w realizacji planu, a także od innych okoliczności takich jak predyspozycje genetyczne i typ budowy ciała, tryb życia, ilość snu, przebyte choroby, choroby bieżące i itp. Dlatego Serwis nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty osiągane po zastosowaniu Zaleceń oraz planu żywieniowego. Wśród osób dopiero rozpoczynających stosowanie takich planów efekty mogą być bardzo zróżnicowane.

6. Prawa autorskie

Treści zamieszczone na stronach serwisu oraz otrzymane przez Zamawiającego w ramach świadczenia usług przez Serwis stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez zgody Serwisu.

Wszelkie zalecenia dobierane są indywidualnie i przekazywanie ich postronnym osobą może narażać je na komplikacje zdrowotne.

7. Reklamacje

Wszystkie usługi sprzedawane przez serwis są wykonane przez Usługodawcę.

Reklamowaną usługę Zamawiający zwracają do serwisu w postaci oryginalnego dokumentu w formacie elektronicznym mailowo na adres nutriceutka@gmail.com w formie odpowiedzi na otrzymany wcześniej mail z dostawą wykonanej usługi.

Na reklamację Zamawiający ma tydzień od otrzymania zaleceń.

Wszyscy Zamawiający wysyłają ponadto drogą mailową dokładny opis wad stanowiących podstawę reklamacji.

Serwis zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia, w przypadku, gdy dana usługa wykonana została wadliwie i/lub niekompletnie, i stosownie poprawić/uzupełnić ją na własny koszt. Poprawiona i/lub uzupełniona usługa zostanie przekazana Zamawiającemu taką samą drogą, jak pierwotnie dostarczona usługa.

8. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Zamawiającego będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku świadczenia Usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, oraz świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez serwis uznaje się moment rezerwacji przez Zamawiającego wybranej usługi.

9. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Serwis zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane płatności w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowane o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Zamawiającego po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającym, którzy nie zawierają umowy jako konsument (w tym również osobom fizycznym zawierającym umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej).

W przypadku niestawienia się Zamawiającego na zarezerwowany termin wykonania usługi, kwota usługi nie podlega zwrotowi. Rezerwację usługi można odwołać najpóźniej 14 pełnych dni roboczych od daty rezerwacji terminu, w przypadku nieodwołania usługi w tym terminie kwota usługi nie podlega zwrotowi.

10. Odmowa przyjęcia pacjenta

Serwis może odmówić przyjęcia Zamawiającego, jeśli jednostki chorobowe wykraczają poza specjalizację Usługodawcy oraz gdy Zamawiający nie stosuje się do Regulaminu, nie wprowadza zaleceń, przejawia agresywne, roszczeniowe zachowania, nagminnie nie dostarcza wszystkich niezbędnych dokumentów, posiada zaległości w płatnościach.

11. Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12. Ochrona prywatności

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczek”). Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto inne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. dla dokonania procesu przygotowania i wysyłki zamówionej usługi towaru lub kontraktu handlowego. Wszyscy, którzy przekazali do Serwisu swoje dane osobowe mogą żądać ich korekty, uzupełnienia zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: nutriceutka@gmai.com

13. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

14. RODO

W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych oraz w celu dopełnienia obowiązku informacyjnego informujemy o tym, że:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pana danych osobowych jest Aleksandra Dziadek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Holisme LTD, Unit 4e Enterprise Court Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB , Company No 15298012, zwana dalej: Administratorem. 
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się mailowo na adres: nutriceutka@gmail.com
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  1.  wykonanie umowy o świadczenie usług zdrowotnych (konsultacja żywieniowa, ułożenie indywidualnego planu żywieniowego, interpretacja badań, dobranie suplementacji). Przetwarzanie danych jest warunkiem wykonania umowy.
  2. w celu archiwizacji danych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO*. Dane przechowywyane będą przez okres wskazany w Ordynacji podatkowej. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
  3. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO* uznając ten cel za prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane przetwarzane będą przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia roszczeń uregulowany w Kodeksie Cywilnym, w zakresie wszystkich przetwarzanych danych. Podanie danych jest wymogiem umownym.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) , obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych Podopiecznego oraz jego Rodziców lub Opiekunów prawnych, wyłącznie w celach określonych powyżej m.in. w ramach usług: hostingowych, informatycznych, prawnych, doradczych i audytowych oraz pozostali odbiorcy, którym udostępnienie danych Podopiecznego oraz jego Rodziców lub Opiekunów prawnych okaże się niezbędne dla zrealizowania powyższych celów np. firmy kurierskie i pocztowe. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane mogą być przekazane do państw trzecich, posiadających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 19 marca 2019 r. 
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres wykonywania obowiązków wynikających z umowy, 
  2. okres wynikający z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
  3. okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne w związku z wykonywaniem umowy.
 8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan  prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, 
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 
  6. przenoszenia swoich danych osobowych, 
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 10. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.